Общи условия, приложими за клиенти на Sos4e.bg


Настоящите общи условия за клиенти ("Общите условия") са приложими при всяко ползване на Sos4e.bg. За ресторантите важат Общите условия, приложими за Ресторанти.


1. Дефиниции


Оферта: са всички стоки, ястия, напитки и услуги, предлагани от Ресторанта, които могат да бъдат поръчани от Клиент чрез Платформата.


Поръчка:е Поръчка, направена от Клиент към Ресторанта чрез Платформата по отношение на Оферта, избрани от Клиента


Клиент: е физическо или юридическо лице, което прави Поръчка чрез Платформата.


Споразумение: е споразумение между Клиента и Ресторанта относно Поръчка и доставката или получаването на Поръчката на място.


Платформа: е уебсайтът Sos4e.bg, приложенията, инструментите и други устройства на Sos4e.bg и свързаните с него дружества и бизнес партньори, чрез които се предоставя Услугата.


Ресторант: е дружество, която приготвя и продава ястия, храни, напитки и други свързани продукти и използва Платформата за сключване на Споразуменията и плащане по тях.


Информация за Ресторанта: е информацията за Ресторанта която, наред с друго, включва данни за дружеството и данни за контакт, обща информация, продуктов асортимент (ястия, храни, гарнитури, опции и напитки), цени за всеки отделен продукт (с ДДС), фирмено лого, графики, зони на доставка (вкл. пощенски кодове) и минимални суми за поръчка.


Услуга: са търговските услуги и/или дейности, които се предлагат на Клиента от Sos4e.bg, които включват публикуване на Оферта, улесняване на сключването на Споразумения и предаване на Поръчките на съответния Ресторант.


Sos4e.bg: СОСИ ГРУП ЕООД, ЕИК 205966596, търговското дружество, предоставящо услуги посредством администрирания от него уебсайт Sos4e.bg


2. Приложимост


 1. Настоящите Общи условия са приложими само за Услугата. Sos4e.bg не носи отговорност за Оферта. Според случая допълнително се прилагат и Общите условия, приложими за Ресторанти.

 2. Чрез подаването на Поръчка Клиентът директно сключва Споразумение с Ресторанта за доставка на избраната от Клиента Оферта. Клиентът е обвързан с Поръчката и нямаправо на възстановяване на платени суми, освен ако Ресторантът допуска отмяна на Поръчки съгласно раздел 6 по-долу.


3. Оферта

 1. Sos4e.bg публикува Оферта от името на Ресторантите в Платформата, в съответствие с предоставената от Ресторанта Информация за Ресторанта. Sos4e.bg  не носи отговорност за Офертата и Информацията за Ресторанта в Платформата. Ресторантът може да използва съставки и добавки в храните и напитките, които могат да причинят алергии и непоносимост. Ако Клиентът е алергичен към определени храни, Sos4e.bg препоръчва, преди Клиентът да направи Поръчка, той/тя да се свърже с Ресторанта по телефона за актуална информация относно алергените.

 2. Sos4e.bg  представя цялата Информация за Ресторанта по такъв начин, че за Клиента да е ясно какви са неговите права и задължения след поръчка на Оферта/сключване на Споразумение.

 3. Sos4e.bg не носи отговорност за временна/постоянна недостъпност на Платформата.


4. Споразумението

 1. Споразумението влиза в сила от момента, в който Клиентът завърши Поръчката, като кликне върху бутона "Поръчай" по време на процеса на подаване на Поръчка чрез Платформата.

 2. След получаване на Поръчката Sos4e.bg ще потвърди Поръчката на Клиента по електронен път.

 3. Споразумението може да бъде изпълнено от Ресторанта в рамките на 50 минути от подаването на поръчката, само ако Клиентът предостави точна и пълна информация за контакт и адрес, когато подава Поръчката. Клиентът е длъжен незабавно да докладва за евентуални неточности в данните за плащане, посочени или предоставени на Sos4e.bg или на Ресторанта.

 4. След като подаде Поръчката, Клиентът трябва да бъде на разположение за контакт по телефона или по електронната поща (посочени при подаването на Поръчката) както с Ресторанта, така и с Sos4e.bg във връзка с информация за статуса на Поръчката.

 5. При доставката на Поръчката Sos4e.bg може да поиска от Клиента да удостовери самоличността си, ако Поръчката съдържа алкохолни продукти или други продукти с възрастово ограничение за употреба. Ако Клиентът не може адекватно да удостовери самоличността си или ако не отговаря на минималните възрастови изисквания, Ресторантът ще откаже да достави съответните продукти на Клиента. В такъв случай на Клиента може да бъде начислена такса за анулиране.

 6. Sos4e.bg поема отговорност за изпълнението на Споразумението.

7. Sos4e.bg не носи отговорност за съдържанието на изпратената поръчка от ресторанта.

5. Прекратяване на Споразумението и отмяна на Поръчката

 1. Предвид факта, че Оферта включват нетрайни продукти/напитки, Клиентът няма право да разваля/анулира Споразумението. Поръчките не могат да бъдат анулирани от Клиента чрез Sos4e.bg.

 2. Ресторантът има право да анулира Поръчката, например ако Оферта вече не е налична, ако Клиентът е предоставил грешен/неработещ телефонен номер или друга информация за контакт или в случай на форсмажорни обстоятелства.

 3. Ако Клиентът подаде фалшива Поръчка (например като предостави неверни данни за контакт, не плати или не присъства на мястото на доставка или получаване, за да вземе Поръчката) или по друг начин не изпълни задълженията си по Споразумението, Sos4e.bg има право да откаже бъдещи Поръчки от Клиента.

 4. Sos4e.bg има право да отказва Поръчки и да анулира Споразумения от името на Ресторанта, ако има основателни съмнения относно точността или автентичността на Поръчката или данните за контакт. Ако Клиентът направи Поръчки, които изглеждат неверни или фалшиви, Sos4e.bg може да съобщи на съответните органи.


6. Плащане


 1. От момента на сключването на Споразумението в съответствие с разпоредбите на раздел 5, точка 1 от тези Общи условия, Клиентът е длъжен да плати Поръчката на Ресторанта. Клиентът може да изпълни това задължение за плащане чрез плащане на Sos4e.bg при доставката до врата.


7. Уреждане на спорове


 1. Рекламации от Клиента във връзка с Оферта, Поръчка или изпълнението на Споразумението се подават за получаване до Ресторанта. Отговорността за Оферта е на Ресторанта, а за изпълнението на Споразумението е на Sos4e.bg. Sos4e.bg може да единствено да осъществи посредническа роля относно доставката на поръчката.

 2. Ако Клиентът има рекламация по отношение на Услугата, той трябва да го съобщи на центъра за обслужване на клиенти на Sos4e.bg.

 3. След като получи оплакването, Sos4e.bg реагира във възможно най-кратък срок, но не по-късно от една седмица след получаването, с потвърждение за получаване. Sos4e.bg разглежда оплакването в най-кратък срок, но не по-късно от две седмици, след изпращане на потвърждение за получаване.

 4. Рекламации по раздел 8, точка 1 и 2 се подават своевременно след установяване на недостатъците от Клиента, описват се пълно и ясно и се подават до съответния Ресторант (раздел 8, т.1 по-горе) или чрез Sos4e.bg (раздел 8, т.2 по-горе).

 5. Европейската комисия управлява платформа за онлайн решаване на спорове. Интернет адресът на Платформата е Sos4e.bg изрично изключва използването на алтернативно разрешаване на спорове съгласно Директива 2013/11/ЕС. Имейл адресът на Sos4e.bg е sos4ebg@gmail.com


8. Приложимо право


 1. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.

 2. При всяка поръчка от Sos4e.bg, било то по телефон, платформата или други средства за комуникация, Клиентът потвърждава, че е запознат/а и се съгласява с настоящите Общи условия.